Przeglądy okresowe, Audyty

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych maja obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli budynków. Wyniki tych kontroli, a zwłaszcza wnioski pokontrolne, muszą zostać szczegółowo opisane w Książce Obiektu Budowlanego.

Właściciel lub Zarządca, oprócz spełnienia wymogów prawnych, otrzymuje rzetelną informacje na temat stanu technicznego obiektu. Wiedza ta pozwala na wyeliminowanie usterek, ustaleniu harmonogramu napraw i remontów oraz uniknięciu, w przyszłości, skutków stwierdzonych wad.

Copyright (c) 2006 mad-projekty.pl. All rights reserved. | CMS by Quick.Cms